Üye Girişi
Talimatlar/Görüşler
1  )  Milletvekili Kimlik Belgelerinin nüfus cüzdanı ve pasaport dışında kimlik tespitinde kabul edilmesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2  ) Serbest Mühendislerin taşınmaz mal sahipleri ile yaptıkları sözleşmelerle ilgili Genel Müdürlüğümüzün talimatı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ) "3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine istinaden arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan ve düzenleme ortaklık payından oluşan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmet alanlarından tescile tabi tutulacak olanların hangileri olduğu ile bunlardan tescil edilmesi mümkün olanların hangi idare adına tescil edileceği" hakkındaki Genel Müdürlüğümüz talimatı.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 ) Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Re'sen Geçiş İşlemlerinde Harcın (Cins Değişikliği Harcı) Tahsili
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 ) Tescil için Tapu Müdürlüğüne gönderilen değişiklik dosyasının, ilgilisinin tescil talebinde bulunmaması halinde Kadastro Müdürlüğü'ne iade edilmesi ile ilgili Genel Müdürlük Talimatı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 ) Döner Sermaye Uygulamaları ile ilgili Genel Müdürlük Talimatı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 ) Kayıp Kadastro Tutanağının İhyası ile ilgili Genel Müdürlük Talimatı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 ) Röperli Kroki, Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı ile ilgili Genel Müdürlük Talimatı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 ) Döner Sermaye Hizmet Bedelinden Muaf Olan İdarelerin Bizzat veya Kendi Adlarına Yühleniciler Tarafından Talep Edilen İşlemlerden de Döner Sermaye Hizmet Bedelinin Alınmaması Gerektiği İle İlgili Görüş/Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ) İhaleli Orman Kadastrosu Çalışmalarında Geçici 8. Madde Uygulaması Hakkında Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 ) Orman Kadastrosunda İdari Sınırın Belirlenmesi Hakkında Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 ) Hisseli Parsellerde 3402 sayılı Kadastro Kanununun EK-4. Maddesinin Uygulanması Hakkında Görüş
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 ) Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalıkmaları Kapsamında Kadastro Müdürü ve Komisyon Başkanlığı Dışındaki (Kontrol Mühendisi, Kadastro Üyesi, Fen ve/veya Tasarruf Kontrol Memuru) Yetkilerinin Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince Verilmesi Hakkında Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 ) Kadastro Teknisyeni Yetkisinin Verilmesi Hakkında Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 ) Hektar Bazlı Kısmi Kamulaştırma Kontrollüklerinde Döner Sermaye Hizmet Bedelinin Kamulaştırılan Kısım Üzerinden Değil de İşleme Tabi Parselin Yüzölçümünün Tamamı Üzerinden Hesaplanması Hakkında Talimat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 )

Röperli Kroki İle İlgili Talimat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 ) Döner Sermaye İle İlgili Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 ) Döner Sermaye Uygulamaları Hakkında Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 ) İmar Uygulamasının İptali ve Geri Dönüşüm İle İlgili Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 ) Re’sen İfraz İşlemi İle İlgili Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 ) Beyanlara Yapılabilecek/Yapılamayacak Belirtmeler İle İlgili Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 ) Toprak Tevzi Haritalarının Uygulanması İle İlgili Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 ) İdari Yoldan Tescil İle İlgili Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 )

Kamulaştırma Davalarına Ait Mahkeme Kararlarının Eki Olan Bilirkişi Raporu Ve Eklerinin Mahkemece Dosyasındaki İle Aynıdır Onayının Yapılması İle İlgili Talimat Üst Yazısı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 ) Mahkeme kararlarının tescili için kadastro müdürlükleri tarafından tescil bildirimi (ifraz, irtifak hakkı tesisi vb.) düzenlenmiş ve tarife cetvelinin 1.10'uncu maddesinde belirtilen hizmet bedeli tahsil edilmiş olması halinde, bu işlemin/işlemlerin tapu müdürlüklerince tescillerinde ayrıca döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmemesi ile ilgili Talimat Üst Yazısı
Talimat Üst Yazısının İlgisindeki 30.11.2020 Tarih ve 115592 sayılı TEDAŞ İdaresine ait yazı
 
Talimat Üst Yazısının İlgisindeki 10.12.2020 Tarih ve 3285743 sayılı Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ait yazı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 ) Cins Değişikliği İşleminin Bir Sonraki Mali Yıla Sarkması Halinde 492 Sayılı Harçlar Kanununun 4 sayılı Tarifesinin 13/a Maddesi Gereğince Mevcut Mali Yılda Tahsil Edilen Harcın Sonraki Mali Yıldaki Farkının Tahsil Edilip Edilmeyeceği ile İlgili Gelir İdaresi Başkanlığının Görüşü/Talimatı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 ) İcra Müdürlüklerinin Resmi Yazışmalardaki Hitap Şekli İle İlgili Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Talimatı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 ) Hazineye Ait Taşınmazların Devlet Demir Yolları’na Devrinde Harç ve Döner Sermaye Muafiyeti İle İlgili Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 ) TOKİ’nin HARÇ Muafiyeti ile İlgil Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ) Mera Vasıflı Taşınmazlarda Yapılan İfrazlarda Döber Sermaye Ücreti Alınması
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 ) Harita Bilgi Bankası metadata portalında, özellikle indirilebilir veri olarak hizmete sunulan ortofoto/hava fotoğraflarının; yargı organlarınca taşra birimlerimizden talep edilmesi halinde; bedeli karşılığında ya da bedelsiz herhangi bir şekilde verilmemesi söz konusu verilerin temini için veri kaynağına göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığına ya da Harita Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılması yönünde cevap verilmesi gerektiği ile ilgili talimatları
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 )

Toplulaştırma çalışmalarında teknik hataların düzeltilmesinde izlenecek yol ile ilgili talimat...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 ) Güncelleme Çalışmaları yapılan birimlerde tesis kadastrosu toprak tevzii haritalarına dayalı yapılmış ise uygulamada izlenecek yol ile ilgili talimat…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 ) Mezarlık Takası,
 
Mezarlık Vasıflı Taşınmazların Devir ve Tescil İşlemleri.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 ) Afet Konutları Cins Değişikliği İle İlgili Talimat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 ) Kapanan Yollar ve Yol Fazlaları Olarak “Yoldan İhdas” ile Belediye Adına Tescil Edilen Taşınmazların Satışı Hakkında Görüş
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 )

Yargılama Giderleri Taraflarca Karşılanan Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kadastral Teknik Bilgi ve Belge Taleplerinin Döner Sermaye Hizmet Beledine Tabi Olup Olmadığı Hususu;

 
a) Mahkemenin Genel Müdürlüğümüze Yazısı
 
b) Genel Müdürlüğümüzün Görüşü
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 ) Tescilsiz Yapılarla İlgili Talimatlar
 
Çankırı Kadastro Müdürlüğü
 
Şanlıurfa Kadastro Müdürlüğü
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Sitede verilen bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde delil veya delil başlangıcı olarak dahi gösterilemez.

Musa Faruk DEMİR | Harita Müh. -KTÜ- | ARTVİN KADASTRO İL MÜDÜRÜ

Online Ziyaretçi : 4 Son 24 Saat : 0726 Toplam Ziyaretçi :2641548